Ethiopia Sweeps Paris Marathon As Calvin Smashes French Record

by