Page 1 of 1

Health: ማንኮራፋትዎን እንዴት ማቆም እንደሚችሉ ያውቁ ኖሯል? How to Stop Snoring Cures, Remedies, and Tips for You and Your Partner

Posted: 26 Feb 2015 14:44
by selam sew
How to Stop Snoring
Cures, Remedies, and Tips for You and Your PartnerImage

ማንኮራፋት የምንለው በምንተኛበት ጊዜ በመተንፈሻ አካላችን ላይ በሚፈጠሩ ለውጦች ምክንያት በሚመጣ ድምፅ ነው። ማንኮራፋት አብሮ የሚተኛን ሰው ከመረበሽ ባለፈ አንዳንድ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የጤና እክሎች ምልክት ሊሆን ይችላል፡፡

► ለማንኮራፋት ተጋላጭነት የሚዳርጉ ሁኔታዎች
የሰውንት ክብደት መጨመር:- በተፈጥሮ የሚኖር ጠባብ መተንፈሻ አየር የምናስገባበት አካል መጥበብ የምንስበው አየር ግፊት እንዲጨምር በማድረግ ድምፅን ይፈጥራል
አልኮል መጠጥ ማብዛት፡- የአልኮል መጠጥ የጉሮሮ ጡንቻዎችን በማፍታታት አየር በሚገባበት ወቅት ርግብግቢት በመፍጠር ድምፅ እንዲጨመር ያደርጋል
በአፍንጫ ላይ የሚከሰቱ ችግሮች፡- በአፍንጫ ላይ የሚኖሩ ተፈጥሮአዊ የአቀማመጥ ችግሮች የማንኮራፋት ዕድልን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራሉ
► ማናኮራፋት የሚያስከትላቸው ችግሮች
ቀን ቀን የእንቅልፍ ስሜት መሰማት
ብስጭትና ንዴት
ለነገሮች ትኩረት ማጣት
ለደም ግፊትና ለልብ ሕመም ማጋለጥ
በእንቅልፍ እጦት ምክንያት ለሰው ሠራሽ አደጋዎች መጋለጥ
የትዳር አጋርን እንቅልፍ ማሳጣት ናቸው፡፡
► የሚያንኮራፉ ሰዎች
✔ በእንቅልፍ ጊዜ የሚረብሽ ድምፅ ያሰማሉ
✔ የቀን እንቅልፍ ሊያስቸግራቸው ይችላል
✔ የጉሮሮ መከርከር ይኖርባቸዋል
✔ ሰላም የሌለው እንቅልፍ ያስቸግራቸዋል
✔ በእንቅለፍ ጊዜ ትንታ እና ትንፋሽ ማጠር ያጠቃቸዋል
✔ የደረት መጨምደድና የደም ግፊት ሊኖራቸው ይችላል፡፡
► ማንኮራፋትን የምንከላከልባቸው መንገዶች
✔ አስተኛኘትዎን ያስተካክሉ
በጀርባዎ መተኛት ምክንያት እና ለስላሳ ላንቃዎን ወደ ጉሮሮ እንዲወርዱ ስለሚያደርግ በእንቅልፍ ጊዜ የመርገብገብ ድምፅን እንዳናሰማ ያደርጋል፡፡ ስለዚህ በጎን መተኛት መፍትሔ ሊሆን ይችላል፡፡
✔ የሰውነት ክብደትዎን ይቀንሱ
የሰውነት ክብደት የሌላቸው ሰዎችም ቢሆኑ ያንኮራፋሉ፡፡ ነገር ግን ማንኮራፋቱ የመጣው የሰውንት ክብደት ከጨመረ በኋላ ከሆነ መንስዔው ሊሆን ስለሚችል ክብደትዎን ይቀንሱ፡፡
✔ የአልኮል መጠጥ አይውሰዱ
የአልኮል መጠጥ የምንወስድ ከሆነ በጉሮሮ አካባቢ የሚገኙ ጡንቻዎችን ስለምናፍታታ ማንኮራፋት እንጀምራለን፡፡ ከመተኛታችን በፊት ባለው ከ4 – 5 ሰዓት ጊዜ ውስጥ አልኮል መጠጥን መውሰድ ማናኮራፋትን ያባብሳል፡፡
✔ የእንቅልፍ ሰዓትዎን ያስተካክሉ
ለረጅም ሰዓታት ያለዕረፍት የሚሠሩ ከሆነ እና በመጨረሻ እጅግ በጣም እራስዎን ካዳከሙ በኋላ የሚተኙ ከሆነ የጉሮሮ ጡንቻዎች ባጣም ስለሚፈታቱ የማንኮራፋት ድምፅ ያሰማሉ፡፡
✔ አፍንጫዎን ከመደፈን ይከላከሉ
አፍንጫዎ በቅዝቃዜም ሆነ በአለርጂ ምክንያት ከተደፈነ የማንኮራፋት ዕድልን ሰለሚጨምር ከመተኛትዎ በፊት በሙቅ ውሃ ገላን መታጠብ በተጨማሪ ውሃ በጨው በማድረግ አፍንጫን ማፅዳት፡፡ ይህ የአፍንጫን ቀዳዳዎች ስለሚከፍት ማንኮራፋትን ይከላከላል፡፡
✔ ትራሰዎን የቀይሩ
በትራስዎ ውስጥ በዓይን የማይታዩ ብናኞች ተከማችተው ሊገኙ ስለሚችሉ መቀየር ተገቢ ነው፡፡
✔ ፈሳሽ በብዛት ይውሰዱ
ፈሳሽን በብዛት መውሰድ ከአፍንጫችን የሚመነጨውን ፈሳሽ ሰለሚያቀጥን ማነኮራፋት እንዳይኖር ይረዳል፡፡
ጤና ይስጥልኝCommon causes of snoring

Being overweight or out of shape. Fatty tissue and poor muscle tone contribute to snoring. Even if you’re not overweight in general, carrying excess weight just around your neck or throat can cause snoring. Exercising and losing weight can sometimes be all it takes to end your snoring.
Age. As you reach middle age and beyond, your throat becomes narrower, and the muscle tone in your throat decreases. While you can do anything about growing older, lifestyle changes, new bedtime routines, and throat exercises can all help to prevent snoring.
The way you’re built. Men have narrower air passages than women and are more likely to snore. A narrow throat, a cleft palate, enlarged adenoids, and other physical attributes that contribute to snoring are often hereditary. Again, while you have no control over your build or gender, you can control your snoring with the right lifestyle changes, bedtime routines, and throat exercises.
Nasal and sinus problems. Blocked airways or a stuffy nose make inhalation difficult and create a vacuum in the throat, leading to snoring.
Alcohol, smoking, and medications. Alcohol intake, smoking, and certain medications, such as tranquilizers like lorazepam (Ativan) and diazepam (Valium), can increase muscle relaxation leading to more snoring.
Sleep posture. Sleeping flat on your back causes the flesh of your throat to relax and block the airway. Changing your sleep position can help.

How you snore reveals why you snore

It’s important to note the different ways you sleep and snore.

Closed-mouth snoring may indicate a problem with your tongue.
Open-mouth snoring may be related to the tissues in your throat.
Snoring when sleeping on your back is probably mild snoring—improved sleep habits and lifestyle changes may be effective cures.
Snoring in all sleep positions can mean your snoring is more severe and may require a more comprehensive treatment.
Lifestyle changes to stop snoring

Lose weight. If you’re overweight, dropping even a few pounds can reduce fatty tissue in the back of the throat and decrease or even stop snoring.
Exercise can also help to stop snoring. As well aiding weight loss, exercising your arms, legs, and abs, for example, also leads to toning the muscles in your throat, which in turn can lead to less snoring. There are also specific exercises you can do to strengthen the muscles in your throat (see below).
Quit smoking. Quitting is easier said than done, but smoking irritates the membranes in the nose and throat which can block the airways and cause snoring. Get help with quitting here.
Avoid alcohol, sleeping pills, and sedatives because they relax the muscles in the throat and interfere with breathing. Talk to your doctor about any prescription medications you’re taking, as some encourage a deeper level of sleep which can make snoring worse.
Establish regular sleep patterns. Create a healthy bedtime ritual with your partner and stick to it. Hitting the sack in a routine way together can help you sleep better and often minimize snoring.

Bedtime remedies to help you stop snoring

Clear nasal passages. If you have a stuffy nose, rinse sinuses with saline before bed. Using a Neti pot, nasal decongestant, or nasal strips can also help you breathe more easily while sleeping. If you have allergies, reduce dust mites and pet dander in your bedroom or use an allergy medication.
Keep bedroom air moist. Dry air can irritate membranes in the nose and throat, so if swollen nasal tissues are the problem, a humidifier may help.
Change your sleeping position. Elevating your head four inches may ease breathing and encourage your tongue and jaw to move forward. There are specially designed pillows available to help prevent snoring by making sure your neck muscles are not crimped.
Sleep on your side instead of your back. Try attaching a tennis ball to the back of a pajama top or T-shirt. (You can sew a sock to the back of your top then put a tennis ball inside.) If you roll over onto your back, the discomfort of the tennis ball will cause you to turn back onto your side. Alternatively, wedge a pillow stuffed with tennis balls behind your back. After a while, sleeping on your side will become a habit and you can dispense with the tennis balls.
Try an anti-snoring mouth appliance. These devices often resemble an athlete’s mouth guard and help open your airway by bringing your lower jaw and/or your tongue forward during sleep. While a dentist-made appliance can be expensive, cheaper do-it-yourself kits are also available.

Throat exercises to stop snoring

Practiced daily, throat exercises can strengthen muscles in the upper respiratory tract and be an effective way to reduce or stop snoring.

Try the following exercises to stop snoring. Start slow and gradually increase the number of sets you do. In some cases, you may be able to combine the exercises with other activities, such as commuting to work, housework, walking your dog, or taking a shower.

Repeat each vowel (a-e-i-o-u) out loud for three minutes a few times a day.
Place the tip of your tongue behind your top front teeth. Slide your tongue backwards for three minutes a day.
Close your mouth and purse your lips. Hold for 30 seconds.
With mouth open, move jaw to the right and hold for 30 seconds. Repeat on left side.
With mouth open, contract the muscle at the back of your throat repeatedly for 30 seconds. Tip: Look in the mirror to see the uvula (“the hanging ball”) move up and down.