Page 1 of 4

Gemena Drama ETV Series ገመና ድራማ ተከታታይ

Posted: 24 Jun 2010 00:52
by ኦሽንoc
Watch the famous ETV series Gemena Drama.
በኢቲቪ የሚተላለፈውን ገመና ድራማ በየሳምንቱ ተከታታይ ክፍሎች ይመልከቱ::
Image


You can watch all the Gemena Drama parts Here.

Gemena Drama Part 2 ገመና ድራማ ክፍል 2
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UkldqvvPlmY[/youtube]

Re: Gemena Drama ETV Series ገመና ድራማ ተከታታይ

Posted: 24 Jun 2010 00:55
by ኦሽንoc
Watch Gemena Drama Part 3
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Wjn_4Kxzmtw[/youtube]

Watch Gemena Drama Part 4
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O6ErXUTU97o[/youtube]

Re: Gemena Drama ETV Series ገመና ድራማ ተከታታይ

Posted: 24 Jun 2010 13:21
by ኦሽንoc
Watch Ethiopian Television Gemena Drama Part 5

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IW2527YYHrU[/youtube]

Watch Ethiopian Television Gemena Drama Part 6

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3gosxZbDQSs[/youtube]

Re: Gemena Drama ETV Series ገመና ድራማ ተከታታይ

Posted: 24 Jun 2010 21:29
by ኦሽንoc
Ethiopian TV Gemena Drama Part 7

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=twMOAg4LieA[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=01igA3x-cUY[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AN0P0foVuBA[/youtube]


Ethiopian TV ገመና Gemena- Ethiopian Drama Part 10

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EtvkM-fziBc[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ff9czxtgtaw[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NNIGrbd8nDg[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GBtANhWXxN0[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wzFIb6FauiI[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aVn_jj1i8wU[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9nElNLXHJR8[/youtube]

Ethiopian TV Gemena- Ethiopian Drama
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ghypqIvlS9o[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Uq-VS8REqUU[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ppl_M8CAoD4[/youtube]


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bZjn7KuPrEw[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=t8v7wnqvTHE[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xZXOJlYZTLo[/youtube][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mxzJW1f9Jn0[/youtube]


Re: Gemena Drama ETV Series ገመና ድራማ ተከታታይ

Posted: 24 Jun 2010 21:30
by ኦሽንoc
Gemena Drama Part 24

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bWVN0TQ1y04[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1SF1b3GSpLQ[/youtube][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0N0XjJ6L1uk[/youtube]

Re: Gemena Drama ETV Series ገመና ድራማ ተከታታይ

Posted: 03 Sep 2010 09:59
by ኦሽንoc
Gemena Drama , Episode 25 - Ethiopian Film
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uTIgrf205KM[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jV5eT3URSOg[/youtube]


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rvzGjFYfBo8[/youtube]

Gemena Drama , Episode 26 - Ethiopian Film


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=drCeN8Ljlqg[/youtube][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7xFMvtNQFsA[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sPZ1t-UbJXk[/youtube]


Re: Gemena Drama ETV Series ገመና ድራማ ተከታታይ

Posted: 03 Sep 2010 10:02
by ኦሽንoc

Re: Gemena Drama ETV Series ገመና ድራማ ተከታታይ

Posted: 03 Sep 2010 10:04
by ኦሽንoc
Gemena Drama ETV Series ገመና ድራማ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NHBBUiVwd4c[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JPmM1w5TWms[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eyUdyw-q4l4[/youtube]