Page 1 of 1

ከተመራቂ ተማሪዎች last word ዘና ያደረጉኝ

Posted: 08 Apr 2016 16:56
by zeru
ከተመራቂ ተማሪዎች last word ዘና ያደረጉኝ

1☞ ሳይማር ያስተማረኝን መንግስት ከልብአመሰግናለሁ።
2☞የሚረዳኝ የለምና ስራ ፈልጉልኝ።
3☞ ሳይማር ያስተማረኝን መምህሬን አመሰግናለሁ።
4☞ሳልሸከመው የከበደኝ ነገር ሰው ብቻ ነው።
5*- ስማር ያሽሟጠጡ ሊበሉ ቤት መጡ፣
6*- መመረቄን ንገሩት ለ A+.....
7*- ልጠርብሽ ነው!! (ኮብል ስቶን)
8*- ሰፊው ህዝብ ሆይ የተማረ ይግደለኝ አላልክም? ይኸው መጣሁልህ፡፡
9*- ከንግዲ በሃላ ደና ሁን በግ ተራ
እናንተስ ዘና ያደረገችሁ የትኛው ነው?
ሌላ ካለ ጨምሩበት......